LIETUVOS REGIONINĖ POLITIKA Home
en

Teritorinio kapitalo veiksniai

Nagrinėjami teritorinio kapitalo veiksniai (sąvadas)

 

Skyrius (Camagni sritis) TKV pavadinimas | kodas Skyrius (Camagni sritis) TKV pavadinimas | kodas Skyrius (Camagni sritis)TKV pavadinimas | kodas

 

c - privatus sektorius | materialus turtas i - privatus sektorius | mišrus turtas f - privatus sektorius | nematerialus turtas
c Materialinės investicijos kasybos ir apdirbamosios gamybos (EVRK B, C) sektoriuose | MI_BC  i Asmenų įsigijusių verslo liudijimus skaičius, tenkantis 1000 gyventojų | AVL_G  f Gyventojų skaičius metų pradžioje | G_MP 
 c Išduoti negyvenamųjų pastatų statybos leidimai | NGPSL i Išlaidų inovacinei veiklai dalis apyvartoje nuo technologines inovacijas diegusių įmonių apyvartos | INOV_TECH_A  Natūrali gyventojų kaita 1000 gyv. | G_NKS  
 c  Lietuviškos kilmės prekių eksportas | pLK_EXP   Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, metų pradžioje | SVV_G_MP  f Neto tarptautinė migracija 1000 gyv. | G_NTMS 
c Pridėtine vertė vienam dirbančiajam_regionų lygiu | PV_DIRB  i Per metus įregistruotas mažų ir vidutinių įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų | SVV_MR_G  f Inžinerinei pramonei aktualių profesinio mokymo programų absolventų skaičius | PMA_INZ 
c Pridėtinė vertė gamybos kainomis | PVG      Darbo jėgos aktyvumo lygis_regionų lygiu | DJA (įkelta 2021-01-15)
        f Demografinės senatvės koeficientas_regionų lygiu | DSEN (įkelta 2021-01-15)
        f Išlaikomo amžiaus žmonių koeficientas_regionų lygiu | IAZK (įkelta 2021-01-15)
        f Moksleivių, pasiekusių valstybinio brandos egzamino šalies vidurkį, dalis_ geografija, istorija | pPSV_GI_E (įkelta 2021-01-20) 
        f Moksleivių, pasiekusių valstybinio brandos egzamino šalies vidurkį, dalis_ biologija, chemija, fizika | pPSV_GM_E (įkelta 2021-01-20) 
        f Moksleivių, pasiekusių valstybinio brandos egzamino šalies vidurkį, dalis_ informacinės technologijos | pPSV_IT_E (įkelta 2021-01-20) 
        f Moksleivių, pasiekusių valstybinio brandos egzamino šalies vidurkį, dalis_ lietuvių kalba ir literatūra | pPSV_LKL_E (įkelta 2021-01-20)
        f Moksleivių, pasiekusių valstybinio brandos egzamino šalies vidurkį, dalis_ matematika | pPSV_MAT_E (įkelta 2021-01-20)
        f Moksleivių, pasiekusių valstybinio brandos egzamino šalies vidurkį, dalis_ užsienio kalbos | pPSV_UK_E (įkelta 2021-01-20)

 

Skyrius (Camagni sritis) TKV pavadinimas | kodas Skyrius (Camagni sritis) TKV pavadinimas | kodas Skyrius (Camagni sritis) TKV pavadinimas | kodas
b - mišrus sektorius (partnerystės) | materialus turtas h - mišrus sektorius (partnerystės) | mišrus turtas  e - mišrus sektorius (partnerystės) | nematerialus turtas 
Investicijoms tinkamų sklypų pasiūla (A ir B kategorija | INVS_AB   Kurortų skaičius | KUR  e Jaučiasi patenkinti asmeniniais ryšiais su artimaisiais ir draugais_specialus grupavimas (pasiekiamumo zonos) | ATSK_ARYS  
b  Investicijoms tinkamų didelių sklypų pasiūla (A ir B kategorija, 10 ir daugiau ha | INVS_AB_10HA    h Kurortų plotas | KUR_PL e  Ekonominiai sunkumai_neturi galimybės praleisti bent savaitę atostogų ne namuose | ATSK_ATOST0  
b Perspektyvių sklypų pasiūla (C ir D kategorija | INVS_CD   h Kurortinių vietovių plotas | KUR_VT_PL e Turi galimybę praleisti bent savaitę atostogų ne namuose | ATSK_ATOST1 
b Perspektyvių didelių sklypų pasiūla (C ir D kategorija, daugiau kaip 10 ha | INVS_CD_10HA   

Ar regione yra kurortinių vietovių | KUR_VT_REG1

Gyventojų, kurie reguliariai dalyvauja laisvalaiko veikloje, už kurią reikia mokėti, dalis_specialus grupavimas (pasiekiamumo zonos) | ATSK_DLV_MOK  
b

Ar regione yra LEZ arba pramonės parkas | LEZ_PP

 

 Saugomų teritorijų plotas lyginant su visu teritorijos plotu | SAUG_T_AS

 e Ekonominiai sunkumai_dėl pinigų stokos negali laiku sumokėti būsto nuomos, komunalinių mokesčių, būsto ar kitų paskolų, kredito įmokų | ATSK_KOM0
 b

Nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose | NS_AI

 
Gyventojų kelionių struktūra | GKS (įkelta 2021-01-20) e Asmenų, kurie yra patenkinti mėgstamai veiklai skiriamu laiku, dalis_specialus grupavimas (pasiekiamumo zonos) | ATSK_LMV1 
 b

Turizmo informacijos centrų lankytojų skaičius | TIC_LSK

 
    e Ekonominiai sunkumai_negali sau leisti bent kas antrą dieną valgyti mėsos, žuvies ar analogiško vegetariško maisto | ATSK_MAIST0  
 b

 Ar regione yra UNESCO objektas | UNE

 
    e  Ekonominiai sunkumai_negalėtų apmokėti nenumatytų išlaidų iš savo lėšų | ATSK_NISL0 
 
 
    e Ekonominiai sunkumai_negali sau leisti pakankamai šildyti būsto | ATSK_SILD0 
         e Jaučiasi atskirti nuo visuomenės_specialus grupavimas (pasiekiamumo zonos) | ATSK_VIS1 
         e  Išvengiamas mirtingumas prevencinėmis priemonėmis | IMPP 
        e Kultūros centrų dalyvių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų | KCDS_KG 
        Muziejų lankytojų skaičius 1000 gyv. | MLS_KG  
         e Meno mėgėjų kolektyvų dalyvių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų | MMKDS_KG  
        e Namų ūkių pasiskirstymas pagal tai, kaip namų ūkis verčiasi | NUV 
        e Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius | SRDS_KG 
Skyrius (Camagni sritis) TKV pavadinimas | kodas Skyrius (Camagni sritis) TKV pavadinimas | kodas Skyrius (Camagni sritis) TKV pavadinimas | kodas

a - viešasis sektorius | materialus turtas

g - viešasis sektorius | mišrus turtas

d - viešasis sektorius | nematerialus turtas

a Paliatyvios pagalbos, globos, slaugos ir palaikomojo gydymo lovų skaičius, tenkantis 1000 gyv. | LL_SPG g Darbo vietų tankumas | DVT  d Būsto ir gyvenamosios aplinkos problemos - gyvena nusikaltimais, smurtu, vandalizmu garsėjančiame rajone | GA_SAUG  
Materialinės investicijos komunalinių paslaugų sektoriuje (EVRK D, E) | MI_DE  g Gyventojų tankumas | GT  1-8 klasių mokinių besimokančių jungtinėse klasėse dalis | MOK_JKL  
 Materialinės investicijos viešojo valdymo ir viešųjų paslaugų sektoriuje (EVRK O iki Q) | MI_OtoQ Miesto gyventojų dalis | MGD   d Savivaldybės gyventojų skaičiaus, tenkančio 1-am savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiajam nuokrypis nuo grupės vidurkio | dev_G_S_VA_DSK (įkelta 2021-01-15)
 a  Ar regione yra tarptautinio arba nacionalinio lygmens susisiekimo paslaugas teikiantis centras | SUC   g Ar regione yra universitetinė aukštoji mokykla ir kolegija | UNI_KOL    d Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų (išskyrus vadovus) ir vadovų santykio nuokrypis nuo rekomenduojamo 5 su 1 santykio | dev_S_VA_VDSK (įkelta 2021-01-15)
    g Aukštųjų mokyklų studentų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų | UNI_KOL_S_KG