LIETUVOS REGIONINĖ POLITIKA Home
en

NPP rodiklių analizė ir specializacija

Pristatymų (2020 m. birželio mėn.) skaidrės

2021-2030 m. Nacionalinio pažangos plano rodiklių analizė  Regionų specializacijos kryptys
Pristatymas Nacionalinėje regioninės plėtros taryboje  
Pristatymas Alytaus regione Pristatymas Alytaus regione
Pristatymas Kauno regione Pristatymas Kauno regione
Pristatymas Klaipėdos regione Pristatymas Klaipėdos regione
Pristatymas Marijampolės regione Pristatymas Marijampolės regione
Pristatymas Panevėžio regione Pristatymas Panevėžio regione
Pristatymas Šiaulių regione Pristatymas Šiaulių regione
Pristatymas Tauragės regione Pristatymas Tauragės regione
Pristatymas Telšių regione Pristatymas Telšių regione
Pristatymas Utenos regione Pristatymas Utenos regione
Pristatymas Vilniaus regione Pristatymas Vilniaus regione

 Rodiklių duomenys (regioną pasirinkti lentelėje)

Gyventojų, kurie ekonominiuose centruose sutelktas darbo vietas ir paslaugas (parduotuves, kultūros ir laisvalaikio objektus, finansinių paslaugų įstaigas) iš gyvenamosios vietos pasiekia per 45 min., dalis (DVP)
Išvengiamų hospitalizacijų, tenkančių tūkstančiui gyventojų, skaičius kiekviename regione (IH)
Regionų, kuriuose ikimokyklinio ugdymo programose dalyvauja daugiau nei 80 proc. vaikų (nuo 3 metų iki privalomo ugdymo amžiaus) skaičius (IMU)
Keleivių, pervežtų vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais, skaičius, tenkantis vienam regiono gyventojui per metus (KVEZ)
Asmenų, gavusių slaugos paslaugas namuose, palyginti su visais regione slaugos paslaugas gavusiais asmenimis, dalis (SPN)
Veikiančių SVV subjektų skaičiaus, tenkančio 1000 gyventojų, regione pokytis, palyginti su pradine situacija (SVV)
Regionų, kuriuose vidutinis bruto darbo užmokestis yra didesnis nei 85 proc. vidutinio Vilniaus regiono darbo užmokesčio, skaičius (VDUvsVNO)
Verslo bendrųjų investicijų į ilgalaikį materialųjį turtą regione pokytis, palyginti su pradine situacija (VMI)
Gyventojų, kurie kasdienines (ikimokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo ir pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros) paslaugas iš gyvenamosios vietos pasiekia per 30 min. (tankiai gyvenamose vietovėse – pėsčiomis; kitose – automobiliu), dalis (VPP)
 Gyventojų dalis, kuriems sudaryta galimybė naudotis viešuoju transportu tinkamu laiku (VTP)
Dirbtinių dangų plotas, tenkantis 1 gyv. (pagal CORINE) (DD)
Regionų, kuriuose nedarbo lygis neviršija 2018 metų šalies nedarbo lygio (6,1 proc.), skaičius (NL) - duomenys tik apskričių lygiu, nėra pagal savivaldybes
Regionų, kuriuose asmenų, gyvenančių skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje, dalis yra mažesnė nei 1,2 šalies vidurkio, skaičius (SA) - duomenys tik apskričių lygiu, nėra pagal savivaldybes
Regionų, kuriuose 8 klasės mokinių pasiekimų vidurkis Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo metu bent vienoje srityje nepasiekė skalės vidurkio, skaičius (MP) - duomenys tik apskričių lygiu, nėra pagal savivaldybes

 Kitų rodiklių duomenys, įkelti 2021 m. sausio mėn. (regioną pasirinkti lentelėje)

Kultūros paslaugų tolygumas ir prieinamumas regionų gyventojams (KPP)
Dirbančių darbingo amžiaus neįgaliųjų dalis (pD_NEIGAL)
Kelių su patobulinta danga dalis (pKPD)
Mokinių, dalyvavusių neformaliojo vaikų švietimo sporto ir kitose fizinį aktyvumą skatinančiose veiklose, dalis (pM_NVS_S)
Lietuvos gyventojų, per paskutinius 12 mėn. vartojusių narkotines ir psichotropines medžiagas, dalis (G_NPSI) - duomenys tik apskričių lygiu, nėra pagal savivaldybes
15–64 metų Lietuvos gyventojų, nurodžiusių, kad rūkė tabako gaminius per paskutinį mėnesį, dalis (G_TAB) - duomenys tik apskričių lygiu, nėra pagal savivaldybes
Ekonominiai sunkumai_negali sau leisti pakankamai šildyti būsto (ATSK_SILD0) - duomenys tik apskričių lygiu, nėra pagal savivaldybes
Išvengiamas mirtingumas (IM_p)
Sužeistų eismo dalyvių keliuose skaičiaus pokytis, palyginti su pradine situacija (KEI_S) - duomenys tik apskričių lygiu, nėra pagal savivaldybes
Žuvusiųjų keliuose skaičius (KEI_Z) - duomenys tik apskričių lygiu, nėra pagal savivaldybes
Negalią turinčių mokinių, ugdomų įtraukiuoju būdu bendros paskirties švietimo įstaigose, dalis (M_NEG_I)
Mirtingumas dėl savižudybių 100 000 gyv. (M_S_100k) - duomenys tik apskričių lygiu, nėra pagal savivaldybes
Mirštamumas nuo miokardo infarkto per 30 dienų nuo hospitalizacijos (MI_INF_H_30)
Mirštamumas nuo išeminio galvos smegenų insulto per 30 dienų po hospitalizacijos (MI_INS_H_30)
Nutukusių 20-64 metų asmenų dalis (N_KMI_pr) - duomenys tik apskričių lygiu, nėra pagal savivaldybes
Neformaliojo vaikų švietimo galimybėmis pasinaudojusių mokinių dalis (išskyrus ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančius vaikus (pM_NVS)
Vaikų (2 metų), paskiepytų viena MMR (tymų, kiaulytės (epideminio parotito) ir raudonukės) vakcinos doze, aprėptis (V_MMR_A)
Donoro kortelių skaičius tūkstančiui gyventojų (D_KOR_1000g)
15 metų ir vyresnių gyventojų, kurie vertina savo sveikatą kaip gerą ir labai gerą, dalis (GSB_VERT)
Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie jaučiasi pakankamai laimingi ar labai laimingi vertindami savo dabartinį gyvenimą, dalis (MAV_LAIM)
NOx išmetimai 1 gyventojui - gyventojų kelionių įtaka (NOX_G_REG)
Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas gyventojų kelionių segmente (pAEI_REG)
Kelionių dviračiais ir kitomis bemotorėmis transporto priemonėmis dalis bendroje kelionių struktūroje (pKS_BEMOT)
Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai 1 gyventojui - gyventojų kelionių įtaka (SESD_G_REG)
15 metų ir vyresnių gyventojų, kurių sveikatos priežiūros poreikis nepatenkintas dėl ilgų eilių, dalis (SPP_EIL)